A N U N Ţ

Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava scoate la concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, următoarele posturi vacante:

 

Nr. crt. Compartimentul    Nivelul studiilor Postul/ Funcția, gradul sau treapta Vacantă/ temporar vacantă Durata încadrării în muncă Durata muncii
1 Financiar, Contabilitate și resurse umane Medii Referent vacantă Determinată 6 luni 4 ore/zi

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

 • formularul de înscriere la concurs – se găseşte la sediul Casei de Cultură a Studenților din mun. Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava;
 • copia actului de identitate (se va prezenta și originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și originalele);
 • cazier judiciar;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se va prezenta și originalul carnetului de muncă);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • Absolvent de studii medii
 • Experiență în domeniul economic de minim 3 ani;
 • Cunoașterea legislației în vigoare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun incepand cu data de 18.12.2017 până la data de 11.01.2018 inclusiv, în intervalul orar 9.00-13.00, la sediul Casei de Cultură a Studenților din mun. Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava,  persoană de contact  Boicu Marcela, tel.0745216491.

Etape desfășurare/ Probe concurs Data Explicații
Selecție dosare 12.01.2018, până la ora 13.00 Afișare listă dosare selectate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
15.01.2018, 09.00 – 13.00 Depunere contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
16.01.2018, până la ora 13.00 Afișare rezultate contestații – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
Proba scrisă 17.01.2018, ora 16.00 Cunoștințe teoretice  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
17.01.2018, ora 20.00 Afișare rezultate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
18.01.2018,  09.00 – 13.00 Depunere contestații – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
18.01.2018,  ora 18.00 Afișare rezultate contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
Interviu 19.01.2018, ora 14.00 Interviu – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
19.01.2018, ora 18.00 Afișare rezultate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
22.01.2018, 09.00 – 13.00 Depunere contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
22.01.2018, ora 18.00 Afișare rezultate contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
Afișare rezultate finale – 23.01.2018 până la ora 12.00

 

  BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ

  Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, actualizată;

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de cultură studențești aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4406 din 10 septembrie 2002 și publicat în Monitorul Oficial nr. 920 din 17 decembrie 2002;
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste cu modificările şi completările ulterioare;
 3. LEGEA nr. 82/1991 – Legea contabilitatii cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Decretul nr.209/1976 privind regulamentul operațiunilor de casă.
 5. ORDIN Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 6. Ordinul M.F. nr. 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 12. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare.