ANUNȚ PUBLIC

privind achiziția directă de servicii artistice

(Cod CPV: 92312000-1)

 

Casa de Cultură a Studenților, cu sediul în Municipiul Suceava, str. Zorilor, nr. 6, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă servicii artistice pentru prestarea unui spectacol, marca Carla’s Dreams.

Specificațiile minime pentru serviciile necesare a fi achiziționate sunt cele prevăzute în caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

Perioada de derulare a evenimentului: 1 octombrie 2021

Locul desfășurării: Esplanada Corpului A, a Universității “Ștefan cel Mare” Suceava

Valoarea estimată a contractului: 72.500 lei TVA inclus (în care sunt inclus, transport, cazare, prestare servicii)

Achiziția acestor servicii se va realiza direct prin intermediul catalogului electronic (SEAP) sau offline, în conformitate cu prevederile art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale art.43, alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice.

Criteriul de atribuire este “prețul cel mai scăzut”, cu condiția ca din oferta prezentată să reiasă îndeplinirea tuturor condițiilor din caietul de sarcini anexat la prezentul anunț.

Se menționează că, Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava nu își asumă plata serviciilor neprestate de artiști în următoarele cazuri:

  • Sistarea evenimentului din cauza pandemiei provocată de virusul Sars-Cov2 conform legislației aflate în vigoare la momentul evenimentului.

Relații suplimentare pe adresa de mail ccs_sv@yahoo.com

ANUNTUL!

DECLARATIE!