Anunt angajare

Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava scoate la concurs, pe perioadă determinată de 1 an, următorul post vacant:

 

Nr. crt. Compartimentul Nivelul studiilor Postul/ Funcția, gradul  sau treapta Vacantă/ temporar vacantă Durata încadrării în muncă Durata muncii
1 Cultural – Artistic Superioare Operator imagine vacantă Determinată 1 an 4 ore/zi

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

 • formularul de înscriere la concurs – se găseşte la sediul Casei de Cultură a Studenților din mun. Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava;
 • copia actului de identitate (se va prezenta și originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și originalele);
 • cazier judiciar;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se va prezenta și originalul carnetului de muncă);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • Absolvent de studii postuniversitare (master) în specialitatea foto-video;
 • Experiență în domeniu constitui un avantaj;

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun incepand cu data de 21.12.2020 până la data de 12.01.2021 inclusiv, în intervalul orar 10.00-12.00, la sediul Casei de Cultură a Studenților din mun. Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava, tel.0745216491

Etape desfășurare/ Probe concurs Data Explicații
Selecție dosare 12.01.2021, 13.00 Afișare listă dosare selectate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
12.01.2021, 13.00 – 15.00 Depunere contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6,  Suceava
12.01.2021, 16.00 Afișare rezultate contestații – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
Proba scrisă 13.01.2021, ora 09.00 Cunoștințe teoretice  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
Interviu 13.01.2021, ora 12.00 Interviu – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
13.01.2021, ora 13.00 Afișare rezultate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
13.01.2021, 13.00 – 15.00 Depunere contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
13.01.2021, ora 16.00 Afișare rezultate contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, Suceava
Afișare rezultate finale – 14.01.2021 până la ora 12.00