A N U N Ţ

 

Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava scoate la concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, următoarele posturi vacante:

 

Nr. crt. Compartimentul Nivelul studiilor Postul/ Funcția, gradul sau treapta Vacantă/ temporar vacantă Durata încadrării în muncă Durata muncii
1 Financiar, Contabilitate și resurse umane Superioare Administrator patrimoniu vacantă Determinată 6 luni 8 ore/zi

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

 • formularul de înscriere la concurs – se găseşte la sediul Casei de Cultură a Studenților din mun. Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava;
 • copia actului de identitate (se va prezenta și originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și originalele);
 • cazier judiciar;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se va prezenta și originalul carnetului de muncă);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • Absolvent de facultate cu diplomă de licenţă (studii superioare de specialitate – economie)
 • Experiență în specialitatea studiilor de minim 6 luni;
 • Cunoașterea legislației în vigoare;
 • Cunoștințe minime despre montare/ demontare scenă mobilă, lumini, sunet

 Dosarele de înscriere la concurs se depun incepand cu data de 27.09.2017 până la data de 10.10.2017 inclusiv, în intervalul orar 9.00-13.00, la sediul Casei de Cultură a Studenților din mun. Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava,  persoană de contact  Boicu Marcela, tel.0745216491.

Etape desfășurare/ Probe concurs Data Explicații
Selecție dosare 11.10.2017, până la ora 13.00 Afișare listă dosare selectate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
12.10.2017, 09.00 – 13.00 Depunere contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
13.10.2017, până la ora 13.00 Afișare rezultate contestații – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
Proba scrisă 18.10.2017, ora 14.00 Cunoștințe teoretice  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
18.10.2017, ora 18.00 Afișare rezultate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
19.10.2017,  09.00 – 13.00 Depunere contestații – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
19.10.2017,  ora 18.00 Afișare rezultate contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
Interviu 20.10.2017, ora 14.00 Interviu – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
20.10.2017, ora 18.00 Afișare rezultate – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
23.10.2017, 09.00 – 13.00 Depunere contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
23.10.2017, ora 18.00 Afișare rezultate contestații  – sediul CCS Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, et. 1, Suceava
Afișare rezultate finale – 24.10.2017 până la ora 12.00

 

  Bibliografia/ tematica de concurs – Download AICI!!!